Algemene Voorwaarden


Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft. 
 2. Opdrachtnemer: Koning & Van Zijl accountants te Veenendaal.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Tenzij beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk wijzigingen van deze voorwaarden bevestigen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
 2. De gedrags- en beroepsregels voor de opdrachtnemer maken deel  uit van de overeenkomst. De opdrachtgever verklaart de daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende verplichtingen steeds volledig  te zullen respecteren.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst en de daarbij gemaakte afspraken worden vastgelegd in een opdrachtbevestiging. De overeenkomst komt tot stand zodra de door beide partijen ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 2. Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.
 3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 4. Uitvoering van de opdracht

 1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door wie de overeengekomen opdracht wordt uitgevoerd.
 2. Meerwerk kan eerst worden uitgevoerd en aan opdrachtgever in rekening worden gebracht, indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend. 
 3. Beide partijen kunnen eerst derden inschakelen bij het uitvoeren van de opdracht, nadat de andere partij daarmee heeft ingestemd.

Artikel 5. Informatieverstrekking door de opdrachtgever

 1. De opdrachtnemer bepaalt welke gegevens, documenten en faciliteiten hij nodig heeft om de opdracht correct uit te voeren. De opdrachtgever is gehouden deze tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
 2. In geval van opdrachten tot controle van financiële verantwoordingen zal opdrachtgever de opdrachtnemer op de hoogte brengen van alle overige informatie die voor de uitvoering of voltooiing van de opdracht relevant is. 
 3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, tenzij de aard van de opdracht dit niet toelaat. 
 4. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 5. De ter beschikking gestelde bescheiden en overige gegevens worden op verzoek van de opdrachtgever geretourneerd.

Artikel 6. Geheimhouding

 1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, tenzij een wettelijke of beroepsplicht hem noopt tot bekendmaking.
 2. Opdrachtnemer mag de informatie die opdrachtgever hem ter beschikking heeft gesteld voor uitvoering van de opdracht niet gebruiken voor een ander doel. Uitsluitend in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, of strafprocedure, waarbij deze stukken van belang kunnen zijn, wordt hierop een uitzondering gemaakt. 
 3. Tenzij daartoe door opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin overgelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De opdrachtgever zorgt er tevens voor dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen. 
 4. Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.

Artikel 7. Intellectuele eigendom

 1. Opdrachtnemer behoudt zich alle wettelijke rechten voor met betrekking tot producten van de geest, welke hij gebruikt of heeft gebruikt bij het uitvoeren van de opdracht van opdrachtgever.
 2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. 
 3. Opdrachtgever mag hulpmiddelen van die producten uitsluitend aan derden ter hand te stellen teneinde een deskundig oordeel te verkrijgen over de werkzaamheden van opdrachtnemer.

Artikel 8. Honorarium

 1. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
 2. Opdrachtnemer brengt zijn honorarium, indien van toepassing vermeerderd met declaraties van ingeschakelde derden, per maand, per kwartaal, per jaar of na voltooiing van de opdracht aan opdrachtgever in rekening, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.
 3. Gedurende de uitvoering van de opdracht is het opdrachtnemer toegestaan zijn tarieven aan te passen aan gestegen lonen en prijzen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.

Artikel 9. Betaling

 1. De opdrachtgever betaalt de in rekening gebrachte bedragen zonder enige aftrek of verrekening binnen de afgesproken termijn maar in ieder geval binnen dertig (30) dagen na factuurdatum. De betaling vindt plaats in euro’s op een door de opdrachtnemer aangegeven bankrekening.
 2. Indien opdrachtnemer niet binnen de onder 9.1 genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij opdrachtgever ten minste éénmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening. 
 3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever. 
 4. Opdrachtnemer heeft, indien naar zijn mening de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, het recht van opdrachtgever te vragen dat opdrachtgever onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien opdrachtgever de verlangde zekerheid niet wil of kan stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de werkzaamheden in het kader van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtnemer van opdrachtgever uit welke hoofde ook te vorderen heeft, direct opeisbaar.
 5. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

Artikel 10. Gebreken, klachttermijnen

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden en/of het honorarium dienen schriftelijk binnen 60 dagen na de verzenddatum van de documenten, rapporten of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na constatering van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden gemeld.
 2. Klachten als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. 
 3. In geval van een terecht uitgebrachte klacht, heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald honorarium.

Artikel 11. Leveringstermijn

 1. De termijn waarbinnen de opdracht dient te worden afgerond vangt eerst aan nadat een overeengekomen vooruitbetaling volledig is ontvangen of nadat de voor de uitvoering benodigde bescheiden geheel ter beschikking zijn gesteld.
 2. Fatale termijnen dienen uitdrukkelijk als zodanig te zijn overeengekomen.
 3. De overeenkomst kan – tenzij uitvoering ontwijfelbaar onmogelijk is – door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 6:265 BW.

Artikel 12. Opzegging

 1. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen.
 2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer verricht zijn werkzaamheden naar beste kunnen en neemt daarbij de zorgvuldigheid in acht zoals die van een (register) accountant (administratieconsulent) mag worden verwacht. Voor de schade die ontstaat doordat de opdrachtnemer fouten maakt op grond van onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de opdrachtgever is opdrachtnemer niet aansprakelijk. Voor de schade die ontstaat door een aangetoonde fout van de opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen niet zou zijn gemaakt, is opdrachtnemer voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van driemaal het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar, tenzij er aan de zijde van opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
 2. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van opdrachtnemer. Deze bepaling is niet van toepassing voor opdrachten tot onderzoek van de jaarrekening zoals bedoeld in artikel 2:393 BW.

Artikel 14. Vervaltermijn

Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het uitvoeren van de opdracht vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden tenzij in deze algemene voorwaarden anders is bepaald.

Artikel 15. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft. 
 3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 zijn opdrachtgever en opdrachtnemer bevoegd om geschillen aan een college voor geschillen voor te leggen.